Từ phồn thể, cách chuyển đổi phiên âm

・Chọn những từ tiếng Hoa vừa được nhập vào và chuyển đổi sang phiên âm ( cách đọc trong tiếng Hoa )
・Cách sử dụng tiếng Hoa ( từ phồn thể, từ giản thể ) và toàn bộ hán tự trong tiếng Nhật( Có thể tra tiếng Nhật bằng cách đọc trong tiếng Hoa )
・Có thể chuyển đổi đến 100 từ