Từ giản thể, cách chuyển đổi phiên âm

・Chuyển đổi những từ tiếng Hoa vừa được nhập vào sang phiên âm ( cách đọc trong tiếng Hoa )
・Chỉ có thể chuyển đổi từ giản thể trong tiếng Hoa
・Trong trường hợp muốn chuyển đổi những chữ Hán như tiếng Nhật, từ phồn thể thì hãy sử dụng cách chuyển đổi phiên âm của từ phồn thể
・Vì có thể chuyển đổi đến 1000 từ nên nó thích hợp để tra cách đọc của các lời nhạc trong tiếng Hoa