Cách biến đổi từ giản thể và từ phồn thể

・Chuyển đổi từ giản thể cua tiếng Hoa sang từ phồn thể
・Chuyển đổi từ phồn thể của tiếng Hoa sang từ giản thể
・Trong trường hợp muốn xem sơ qua thì hãy tham khảo từ điển từ giản thể và từ phồn thể
・Có khả năng chuyển đổi đến 1000 từ