Có thể nhập phiên âm gắn kèm dấu trong tiếng Hoa

Phông chữ phiên âm có kèm dấu thường không thể sử dụng đối với một số loại máy
Nếu sử dụng công cụ này thì chỉ cần nhấn chuột là có thể nhập phiên âm một cách dễ dàng
Nếu nhấn nút " Chuyển đổi sang phông phiên âm " thì nó sẽ chuyển từ romaji " i3" va "e1" sang "ǐ"và "ē"無声
一声
二声
三声
四声